START

KANCELARIA ADWOKACKA
ADWOKAT ADAM ADAMCZUK

Kancelaria Adwokacka świadczy kompleksową pomoc prawną zarówno klientom indywidualnym, jak i podmiotom gospodarczym w zakresie prawa cywilnego, karnego, rodzinnego, prawa pracy oraz prawa administracyjnego i gospodarczego. Szczególnie specjalizuje się w sprawach odszkodowawczych, zarówno w zakresie szkód majątkowych, jak i osobowych. W większości przypadków sprawy odszkodowawcze prowadzi bezpłatnie, pobierając należne honorarium dopiero po uzyskaniu korzystnego dla Klienta orzeczenia.

ZAKRES USŁUG

KANCELARIA ŚWIADCZY POMOC PRAWNĄ W NASTĘPUJĄCYCH PŁASZCZYZNACH:

Sprawy z zakresu prawa karnego:
– obrona w sprawach karnych, karnoskarbowych oraz w sprawach o wykroczenia
– reprezentacja w charakterze pełnomocnika oskarżyciela prywatnego, posiłkowego lub powoda cywilnego
– pomoc prawna na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Prokuraturę lub Policję,
– reprezentacja w postępowaniu wykonawczym w sprawach o zatarcie, wydanie wyroku łącznego, warunkowe przedterminowe zwolnienie, odroczenie, zawieszenie i przerwę w wykonaniu kary
– pomoc prawna osobom zatrzymanym i tymczasowo aresztowanym
– sporządzanie pism procesowych m.in. zażaleń, apelacji czy kasacji do Sądu Najwyższego

Sprawy z zakresu prawa cywilnego:
– o odszkodowanie i zadośćuczynienie m.in. z tytułu wypadków komunikacyjnych
– o ochronę dóbr osobistych
– o naruszenie posiadania
– o zasiedzenie
– o rozgraniczenie
– służebności osobiste, drogowe oraz służebności przesyłu
– zniesienie współwłasności
– zwrot nakładów poczynionych na cudzą nieruchomość
– sprawy spadkowe (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowki)
– sporządzanie pism procesowych oraz umów cywilnoprawnych

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego:
– o rozwód
– o separację
– o podział majątku
– o alimenty
– o uregulowanie kontaktów z dziećmi
– przyznanie, ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej,
– ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa

Sprawy z zakresu prawa gospodarczego:
– sporządzenie umów handlowych
– dochodzenie i egzekwowanie wierzytelności wynikających z obrotu gospodarczego,
– udział w negocjacjach
– reprezentacja podmiotów gospodarczych przed Sądami powszechnymi i innymi organami
– stała obsługa prawna podmiotów gospodarczych

Sprawy z zakresu prawa administracyjnego:
-reprezentacja przed organami administracji publicznej (wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta, ZUS, KRUS, US, ARiMR, SKO, MOPS, GOPS, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego)
– reprezentacja w postępowaniu sądowoadministracyjnym: WSA i NSA
– sporządzanie pism procesowych: odwołania od decyzji, skargi do WSA i NSA

Sprawy z zakresu prawa pracy:
– o ustalenie stosunku pracy
– dochodzenia niezapłaconego wynagrodzenia z tytułu świadczonej pracy
– dochodzenia odszkodowania bądź przywrócenia do pracy z powodu bezzasadnego bądź niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę bądź jej rozwiązania
– dochodzenia odszkodowań za szkody związane z wypadkami przy pracy
– o mobbing i dyskryminację

WYNAGRODZENIE

WYNAGRODZENIE

Kancelaria stosuje elastyczny i dopasowany do Klienta system rozliczeń za wykonywane usługi. Wysokość honorarium jest ustalana indywidualnie w każdym przypadku, z uwzględnieniem koniecznego nakładu pracy adwokata, miejsca świadczenia usługi oraz stopnia trudności i złożoności sprawy.

KONTAKT

KONTAKT

Siedziba Kancelarii:
ul. Kilińskiego 66/2,
22-400 Zamość (budynek PSB)

Kancelaria Adwokacka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

W celu umówienia się na spotkanie należy dzwonić pod numer telefonu 510 251 876.

Po wcześniejszym umówieniu możliwość ustalenia terminu spotkania poza godzinami pracy Kancelarii.

Formularz kontaktowy: